CZY WIESZ, JAKIE SĄ TWOJE PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO?

Prezentujemy kilka wytycznych dotyczących korzystania z praw gwarantowanych przez rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

WiedzaMasz prawo wiedzieć, kto oraz na jakiej podstawie i po co przetwarza Twoje dane osobowe. Firma bądź instytucja, która nimi dysponuje powinna o tym poinformować. Masz także prawo m.in. do: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu czy do tego, by być poinformowanym o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. Ponadto administrator musi wskazać, jak długo będzie przechowywał Twoje dane. Przekazywane informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych powinny być sformułowane jasnym i prostym językiem. Dotyczy to również komunikatów informacyjnych związanych z korzystaniem z usług internetowych czy aplikacji mobilnych. Jeśli ich nie rozumiesz lub nie są dla Ciebie wystarczająco zrozumiałe, zwracaj się do administratora o przekazanie dodatkowych wyjaśnień.

Wycofanie zgody


Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych jest wyrażona przez Ciebie – świadomie i dobrowolnie – zgoda, masz prawo w dowolnym momencie ją wycofać i nie może to rodzić dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji (np. podwyższenia opłaty za usługi).

Możliwość usunięcia danych


Możesz żądać usunięcia swoich danych na przykład w sytuacji gdy dane stały się zbędne do realizacji zakładanych celów lub były przetwarzane niezgodnie z prawem albo wycofałeś swoją zgodę i nie ma innej przesłanki legalizującej ich wykorzystywanie. Jednak nie w każdej sytuacji masz do tego prawo. Tak jest np. wtedy, gdy dany podmiot (np. szkoła, urząd gminy, firma) musi wykorzystywać Twoje dane, by zrealizować nałożony obowiązek prawny.

Otrzymywanie informacji o naruszeniu Twoich danych


Wyciek danych, ich zagubienie czy udostępnienie osobom niepowołanym wiąże się z poważnym zagrożeniem, o którym administrator ma obowiązek poinformować. Wówczas należy stosować się do jego wskazówek, dzięki którym można zminimalizować zagrożenie. Czasami np. zmiana hasła w systemie internetowym czy zastrzeżenie dokumentów pozwoli zabezpieczyć dane i uniknąć np. kradzieży tożsamości i związanych z tym konsekwencji, jak zaciągnięcie w Twoim imieniu pożyczki.
W razie wątpliwości kontaktuj się z administratorem lub z wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych.

Sprzeciw


Jeżeli Twoje dane są wykorzystywane w celach marketingowych, a więc do przedstawiania Ci oferty towarów czy usług, w dowolnym momencie możesz się temu sprzeciwić. Jeżeli to zrobisz, Twoich danych nie wolno już wykorzystywać do takich celów.

Sprostowanie


Jeżeli uważasz, że ktoś nieprawidłowo postępuje z Twoimi danymi, to skontaktuj się z wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych i zażądaj wyjaśnień lub spełnienia Twojego żądania, np. sprostowania danych, odnotowania sprzeciwu, usunięcia danych.

Odszkodowanie


Jeśli podmiot, który dysponuje Twoimi danymi, wykorzystuje je niezgodnie z RODO, a Ty poniosłeś przez to szkodę majątkową lub niemajątkową, możesz dochodzić od niego odszkodowania, wszczynając postępowanie przed sądem. Masz do tego prawo niezależnie od tego, czy zamierzasz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Skarga


Możesz złożyć na administratora skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Skarga musi zawierać niezbędne dane: Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania. Podaj też pełną nazwę/imię i nazwisko oraz adres siedziby/zamieszkania, podmiotu oskarżonego oraz dokładnie opisz naruszenie. Ponadto pamiętaj, aby określić jakich działań oczekujesz od Prezesa UODO.