NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA SZKODZI ? O przetwarzaniu danych osobowych

Nieznajomość prawa szkodzi? O przetwarzaniu danych osobowych

O tym, że nieznajomość prawa szkodzi, a wiedza z zakresu przetwarzania danych osobowych jest kluczowa,  przekonał się jeden z Zespołów Szkół Ogólnokształcących w Polsce. Z racji tego, że materiał dowodowy zgromadzony w toku kontroli pozwalał stwierdzić, iż przetwarzanie danych osobowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących odbywało się bez podstawy prawnej, sprawa nie mogła zakończyć się inaczej. Kontrola zakończyła się karą upomnienia przez prezesa UODO, ponieważ wykazano naruszenia właśnie w zakresie przetwarzania danych osobowych. Naruszenie dotyczyło przeprowadzenia wśród uczniów wywiadów pod nazwą “ Diagnozowanie sytuacji domowej i szkolnej ucznia. Ankieta dla ucznia”. 

Szkoła ma działać zgodnie z prawem

Szkoła, jako podmiot publiczny może przetwarzać dane osobowe w zakresie wykonywanych przez nią zadań nałożonych ustawami. Z kolei ustawa “Prawo oświatowe” stanowi, że szkoły przetwarzają dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań i obowiązków wynikających z tych przepisów. W aktach prawnych regulujących zasady funkcjonowania instytucji oświatowych, nie określa się takich zadań i obowiązków szkół, które uzasadniałyby przetwarzanie danych osobowych uczniów w sposób, w jaki uczyniono to w ukaranym podmiocie, a więc w związku z przeprowadzeniem ankiety.

Gdzie był Inspektor Danych Osobowych?

Rolą Inspektora Ochrony Danych w placówkach oświatowych jest pomoc szkole w prawidłowym przetwarzaniu danych osobowych. Jak wynika z wyjaśnień Dyrektora placówki “Dyrektor ZSO przyznał w piśmie, że pedagog szkolny w tamtym czasie nie skonsultował treści ankiety z inspektorem ochrony danych ZSO, gdyż ten pełnił swoje obowiązki nie należycie, tj. nie kontaktował się podczas pełnienia swoich obowiązków z dyrekcją ZSO.”

Ze względu na wymagającą pracę nauczycieli i pedagogów szkolnych powinni oni konsultować wszelkie działania związane z przetwarzaniem danych osobowych z Inspektorem, pamiętając o tym jak ważne jest bezpieczeństwo informacji.

Łagodny wymiar kary

Prezes UODO ukarał placówkę jedynie upomnieniem, ponieważ za okoliczność łagodzącą uznał nie zamierzony charakter naruszenia. Dyrektor placówki niezwłocznie podjął szereg działań naprawczych takich m.in jak: zniszczenie formularzy ankiety lub jej nieprzeprowadzenie przez niektórych nauczycieli, zorganizowanie szkolenia dla pracowników, w celu podniesienia ich świadomości w zakresie kwestii ochrony danych osobowych, a także dokonanie analizy zdarzenia, jakim było przeprowadzenie ankiety wśród uczniów, ze względu na wystąpienie ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych. Ponadto na podstawie okoliczności przedmiotowej sprawy nie stwierdzono podstaw do uznania, że osoby których dane dotyczą, poniosły na skutek zdarzenia szkodę.

Poważne podejście do RODO

Coraz więcej działań UODO świadczy o poważnym podejściu do RODO,  przestrzegania przez wszelkie podmioty obowiązków ochrony danych osobowych. Jest to bardzo dobry sygnał, ponieważ temat ochrony danych wcześniej często był lekceważony. Sytuacja, która wystąpiła w ZSO w D. pokazuje, jak ważną rolę pełni Inspektor Ochrony Danych. Bieżąca współpraca podmiotów z IOD przekłada się na bezpieczne i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych

TAK, POTRZEBUJESZ ISPEKTORA OCHRONY DANYCH

Jeżeli oczekujesz wsparcia Inspektora Ochrony Danych, który pełni usługi wysokiej jakości, to zapraszamy do kontaktu z nami. 

Co możemy Ci zapewnić ?

  • Strategiczne doradztwo
  • Ochronę danych osobowych
  • Szkolenia
  • Rozwój organizacji!

W sposób profesjonalny wypełniamy obowiązki Inspektora Ochrony Danych w Zielonej Górze, ale nie tylko – w podmiotach samorządowych (Urzędach, Szkołach, Ośrodkach Pomocy Społecznej) oraz firmach.

Zapraszamy do kontaktu: biuro@4consult.com.pl lub 730 256 156.

Artykuł napisany na podstawie:

https://uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5112.7.2020%20%09

https://uodo.gov.pl/pl/138/1629