Wspieramy klientów w przygotowaniach do NIS2

Czym jest dyrektywa NIS2?

Dyrektywa NIS2 (Network and Information Security 2) to zaktualizowana wersja Dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji (NIS), przyjęta przez Unię Europejską w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego na terenie państw członkowskich.

Kluczowe elementy Dyrektywy NIS2:

 1. Rozszerzenie zakresu zastosowania: dyrektywa NIS2 obejmuje więcej sektorów niż pierwotna dyrektywa NIS, w tym jest to m.in. zdrowie, energia, transport, bankowość, infrastruktura rynków finansowych, woda pitna, odpady, cyfrowa infrastruktura oraz dostawcy usług cyfrowych.
 2. Wzmocnienie wymagań bezpieczeństwa: organizacje objęte dyrektywą muszą spełniać bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa sieci i informacji, w tym wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zarządzania ryzykiem cybernetycznym.
 3. Zwiększenie współpracy i wymiany informacji: dyrektywa NIS2 promuje lepszą współpracę między państwami członkowskimi oraz wymianę informacji o zagrożeniach i incydentach cybernetycznych. Wprowadzono mechanizmy ułatwiające szybsze i skuteczniejsze reagowanie na zagrożenia.
 4. Raportowanie incydentów: organizacje są zobowiązane do raportowania incydentów, które mają znaczący wpływ na świadczenie ich usług. Wprowadzono jasne zasady dotyczące czasu i sposobu raportowania incydentów.
 5. Harmonizacja sankcji: wprowadzono jednolite przepisy dotyczące sankcji za nieprzestrzeganie wymagań dyrektywy, aby zapewnić spójność i skuteczność egzekwowania przepisów w całej Unii Europejskiej.
 6. Ocena ryzyka i audyty: organizacje muszą regularnie przeprowadzać oceny ryzyka oraz audyty bezpieczeństwa, aby monitorować skuteczność wdrożonych środków bezpieczeństwa i identyfikować obszary wymagające poprawy.

Jakie są cele Dyrektywy NIS2?

 • Zwiększenie odporności na cyberzagrożenia: Poprawa bezpieczeństwa i odporności infrastruktury krytycznej oraz usług kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa.
 • Harmonizacja przepisów: Zapewnienie spójnego podejścia do zarządzania cyberbezpieczeństwem w całej Unii Europejskiej.
 • Wzmocnienie współpracy: Promowanie lepszej współpracy i koordynacji między państwami członkowskimi oraz między sektorem publicznym a prywatnym w zakresie cyberbezpieczeństwa.
 • Ochrona interesów obywateli: Zwiększenie ochrony danych osobowych i prywatności obywateli Unii Europejskiej poprzez poprawę zabezpieczeń cybernetycznych.

Dyrektywa NIS2 jest fundamentalnym krokiem w kierunku budowania bardziej bezpiecznego i odpornego na zagrożenia cybernetyczne środowiska w Europie. Dzięki niej organizacje będą lepiej przygotowane na wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem, co przyczynia się do stabilności i bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej.

Aby wspomóc naszych Klientów w przygotowaniach do stosowania zaleceń dyrektywy NIS2, firma 4CS prowadzi działania, które obejmują:

 • Organizowanie warsztatów i szkoleń podnoszących świadomość na temat wymagań NIS2 i najlepszych praktyk cyberbezpieczeństwa.
 • Przeprowadzenie szczegółowych analiz infrastruktury IT oraz oceny ryzyka w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń.
 • Wdrażanie zaawansowanych rozwiązań technicznych, takich jak firewalle, systemy IDS/IPS oraz szyfrowanie danych.
 • Regularne przeprowadzanie testów penetracyjnych i audytów zgodności, aby upewnić się, że organizacja spełnia wymagania NIS2.
 • Opracowanie planu reagowania na incydenty oraz prowadzimy symulacje, aby przygotować organizację na realne zagrożenia.
 • Promowanie współpracy z innymi podmiotami oraz udział w branżowych inicjatywach w zakresie cyberbezpieczeństwa.
 • Wdrażanie systemów ciągłego monitorowania oraz procedur raportowania incydentów zgodne z dyrektywą NIS2.

Nasze wsparcie jest dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów. Wierzymy, że proces przygotowywania do zgodności z NIS2 wymaga holistycznego podejścia, które obejmuje zarówno aspekty techniczne, jak i organizacyjne. Regularne oceny, szkolenia, testy oraz współpraca z zewnętrznymi ekspertami mogą znacznie zwiększyć skuteczność działań i pomóc w osiągnięciu zgodności z dyrektywą.