WYKORZYSTYWANIE DRONÓW, A PRZEPISY RODO

Drony, czyli bezzałogowe statki powietrzne wcześniej były wykorzystywane przez siły zbrojne, ale dzięki rozwojowi technologii są obecnie dostępne dla każdego użytkownika.

Dron uzbrojony w kamerę umożliwiającą nagrywanie dźwięku bardzo łatwo uzyskuje wysokiej jakości nagrania z przestrzeni publicznej oraz prywatnej.

Zagrożeniem związanym z zastosowania drona może być mimowolne lub celowe pozyskiwanie danych osobowych (prowadzące do utraty prywatności). Obraz przetwarzany w czasie rzeczywistym lub zarejestrowany przez tego rodzaju statek powietrzny może zawierać liczne dane osobowe, takie jak np. wizerunek, pochodzenie, dane o stanie zdrowia (np. niepełnosprawność), cechy charakterystyczne, sposób postępowania osoby bądź osób, łączące je relacje itp. Z kolei rejestrowanie dźwięku może wiązać się z przetwarzaniem informacji wynikających z prowadzonych rozmów, w tym dotyczących także osób postronnych.

Ryzyko naruszenia prywatności oraz bezprawnego przetwarzania danych osobowych jest w przypadku dronów wysokie.

Podstawa prawna zapewniająca zgodność z RODO


Gromadzenie i dalsze przetwarzanie danych osobowych przez podmioty publiczne, takie jak rejestrowanie obrazu i/lub dźwięku przy wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych, powinno odbywać się z poszanowaniem wszystkich zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych wskazanych w art. 5 RODO, tj. zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności, a także rozliczalności. Ponadto konieczne jest uzyskanie zgody osoby, której dane są przetwarzane oraz wypełnienie obowiązku informacyjnego (określenie między innymi kto przetwarza dane, w jakim celu, prawo w związku z przetwarzaniem danych).

Ze względu na używanie nowych technologii, jak i ze względu na charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, jako powodujących duże prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, realizacja działań powinna być poprzedzona oceną skutków dla ochrony danych, wpływu przyjmowanych rozwiązań na prywatność, prawa i wolności osób.

Cele użytkowania drona


Jeśli operator używa drona w celach rekreacyjnych, a rejestrowane przez niego obrazy nie obejmują danych, które mogłyby posłużyć do identyfikacji osób postronnych, nie jest zobowiązany do wykonywania czynności wymaganych na podstawie RODO.

Jeśli nagranie z drona będzie gdziekolwiek wykorzystane lub upublicznione to nagrane przypadkowo osoby nie mogą być przedstawione w sposób umożliwiający ich identyfikację, chyba że wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunku. Nagrania trzeba także odpowiednio zabezpieczyć przed nielegalnym wykorzystaniem przez osoby trzecie. W tym przypadku należy zastosować się do wymogów związanych z odpowiednim przetwarzaniem danych osobowych.

Zarejestrowany wizerunek


Warto pamiętać, że drony przelatujące nad zabudowaniami i prywatnymi posesjami mogą zakłócać prywatności i spokój. Są one w stanie filmować i nagrywać rozmowy oraz rejestrować wizerunek. Takie naruszenie prywatności czy późniejsze rozpowszechnianie wizerunku bez odpowiedniej zgody jest zabronione. Każda osoba, która zostanie bez uprzedzenia i zgody zarejestrowana przez operatora drona może sobie tego nie życzyć, dlatego ma prawo dociekać swoich roszczeń z tytułu naruszenia jej prywatności na podstawie kodeksu cywilnego oraz zgłosić naruszenie do UODO.

Podsumowanie


  • Większość dronów jest w stanie gromadzić duże ilości danych, które w wielu przypadkach będą również stanowiły dane osobowe;
  • Niezależnie od typu wykonywanych lotów obowiązują prawne ograniczenia związane z koniecznością poszanowania prywatności osób nagrywanych;
  • Każde, nawet te pozornie nieoczywiste dane mogą zidentyfikować konkretną osobę;
  • Naruszenie prywatności czy rozpowszechnianie wizerunku innych osób bez ich zgody pociąga za sobą poważne konsekwencje prawne.