Cyberbezpieczeństwo

Strona GłównaCyberbezpieczeństwo
Cyberbezpieczeństwo
Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej przez firmy oraz instytucje publiczne, wspierając w zakresie kompleksowego przeanalizowania rozwiązań stosowanych obecnie przez podmioty, doradztwa w zakresie rozwiązań organizacyjnych i technicznych pozwalających na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Klientom korzystającym z naszych usług zapewniamy:
 • Weryfikację rozwiązań stosowanych obecnie do zapewnienia bezpieczeństwa w organizacji;
 • Kompleksowe doradztwo w zakresie zwiększenia poziomu bezpieczeństwa;
 • Monitorowanie procesu wdrożenia wraz z weryfikacją poprawy bezpieczeństwa organizacji.
W celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa
naszych klientów oferujemy:
01

Realizacja audytów cyberbezpieczeństwa,
w ramach których:

◦ Przeprowadzamy analizę ryzyka we współpracy z Administratorem Sytemu Informacyjnego w zakresie kontroli bezpieczeństwa systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe.

◦ Wykrywamy, rejestrujemy oraz klasyfikujemy incydenty i ryzyka poprzez weryfikację aktualnego stanu ochrony (zbieramy informacje o zagrożeniach i podatnościach) oraz wdrażamy procedury oceny ryzyka.

◦ Analizujemy dostosowanie procedury zarządzania incydentami bezpieczeństwa do Krajowych Ram Interoperacyjności oraz Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (spełnianie norm i wymagań dla systemów teleinformatycznych).

◦ Przygotowujemy wymaganą dokumentację opartą na polityce cyberbezpieczeństwa i normach ISO.

02

Doradztwo w zakresie cyberbezpieczeństwa,


czyli rekomendowanie stosowania adekwatnych do oszacowanego ryzyka środków technicznych i organizacyjnych:

◦ Testów podatności i odporności systemów IT oraz usług informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych jako odpowiednich środków zapobiegających i ograniczających wpływ incydentów na bezpieczeństwo systemu informacyjnego.

◦ Audytów socjotechnicznych, które mają na celu zbadanie odporności organizacji na różnego rodzaju scenariusze działań lub wycieki poufnych informacji.

03

Wsparcie w zakresie wypełniania obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych,

określonych w aktach prawnych rangi ustawowej, w szczególności związanych z cyberbezpieczeństwem oraz dostępnością cyfrową:

◦ Gwarancja realizacji zapisów artykułu 37 RODO w zakresie praktyk w dziedzinie ochrony danych tj. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych i monitorowanie przestrzegania RODO.

◦ Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmujące realizowane przez nas działania z zakresu ochrony danych poprzez opracowanie i aktualizowanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych oraz wdrażanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji.

◦ Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem szczególnej staranności przetwarzania danych osobowych, a także nad spełnieniem obowiązku informacyjnego, co jest istotne w przypadku działań kontrolnych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

◦ Przygotowywanie propozycji rozwiązań w przypadku naruszenia ochrony danych i propozycji odpowiedzi na skargi i wnioski w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

◦ Nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych i prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

04

Prowadzenie szkoleń
edukacyjnych


na podstawie aktualnych trendów dla zapewnienia efektywności i aktualizacji rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych. To także realizacja szkoleń dla personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty i szeroko rozumiane działania zwiększające świadomość wśród pracowników

Cyberbespieczeństwo
 • Realizowanie audytów KSC
 • Realizowanie audytów KRI
 • Realizowanie audytów zgodności z RODO
 • Wsparcie doradcze we wdrażaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Doradztwo w zapewnieniu zgodności z ISO 27001
 • Realizowanie procedur z zakresu bezpieczeństwa informacji w organizacji
 • Wdrażanie rozwiązań informatycznych podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa
 • Kompleksowe szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
 • Testowanie infrastruktury sieciowej

Dlaczego warto 

wybrać 4CS ?

Oferujemy kompleksowość usług opartych na realizacji audytów, szkoleń oraz pełnym wsparciu Inspektora Ochrony Danych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie z zakresu realizowania działań Inspektora Ochrony Danych, potwierdzone współpracą z jednostkami samorządu terytorialnego.

Działamy na obszarze województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego, stale poszerzając bazę jednostek, które ufają 4CS.

Audyt Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI)

Audyt Krajowych Ram Interoperacyjności jest wymagany do przeprowadzenia corocznie przez podmioty publiczne, na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zapewnia możliwość kompleksowego zweryfikowania realizacji procesów bezpieczeństwa w organizacji. Realizacja audytu przyczynia się przede wszystkim do podniesienia poziomu bezpieczeństwa organizacji poprzez:

 • wsparcie w identyfikacji obszarów, które wymagają poprawy w zakresie interoperacyjności, czyli realizacji bardziej efektywnych działań, które pozwalają na zapewnienie odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa danych;
 • weryfikację stopnia zapewnienia bezpieczeństwa informacji w oparciu o wykorzystywane systemy informatyczne;
 • ocenę zgodności z normami w zakresie bezpieczeństwa informacji, m.in. z normą ISO 27001, a także wymaganiami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie właściwego zapewnienia bezpieczeństwa danych;
 • określenie obszarów wymagających poprawy, w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia naruszeń, które mogą wpłynąć na nałożenie kary administracyjnej;
 • weryfikację poziomu dostępności dla osób o szczególnych potrzebach.

Audyt Operatorów Usług Kluczowych (OUK)

Audyt realizowany u Operatorów Usług Kluczowych (OUK) jest wymagany do realizacji co dwa lata przez podmioty, które zostały wyznaczone, a ich system informacyjny wykorzystywany jest świadczenia usługi kluczowej. Wymóg prawny realizacji audytów wpływa na obligatoryjność jego wykonania, jednakże celem audytu jest przede wszystkim weryfikacja wdrożonych rozwiązań oraz docelowo wpływ na poprawę bezpieczeństwa poprzez:

 • Identyfikację luk istniejących w systemie bezpieczeństwie bezpieczeństwa, zarówno w realizowanych procedurach, ale również w zakresie wdrożonych zabezpieczeń systemu;
 • Dokonanie oceny spełniania przez operatora wymagań ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • Zidentyfikowanie luk w zabezpieczeniach systemu
 • Zmniejszenie ryzyka wystąpienia incydentów w organizacji;
 • Zaplanowanie środków zaradczych, które powinny zostać wdrożone aby zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa organizacji;
 • Zwiększenie świadomości zagrożeń oraz działań koniecznych do podjęcia, aby zapewnić ochronę realizowanych usług kluczowych.

W toku audytu weryfikowane są między innymi następujące obszary:

 • Procedury bezpieczeństwa wdrożone przez organizację;
 • Wykonywanie zaplanowanych w procedurach czynności wpływających na zapewnienie bezpieczeństwa;
 • Stopień zarządzania ryzykiem oraz incydentami bezpieczeństwa;
 • Zapewnienie rozwiązań technicznych, które w odpowiednim stopniu wpływają na odpowiedni poziom bezpieczeństwa systemów.

Audyt bezpieczeństwa informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001:2013

Audyt bezpieczeństwa informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001:2013 jest procesem systematycznego przeglądu i oceny efektywności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji. Celem audytu jest sprawdzenie zgodności tego systemu z wymaganiami określonymi w normie ISO/IEC 27001:2013 oraz identyfikacja potencjalnych luk w zabezpieczeniach i obszarów wymagających poprawy.

Kluczowe elementy audytu:

 1. Zakres audytu:
  • Określenie zakresu audytu, czyli jakie procesy, systemy i dane będą podlegały ocenie.
 2. Przegląd dokumentacji:
  • Analiza polityk, procedur i innych dokumentów związanych z bezpieczeństwem informacji w celu oceny ich zgodności z normą.
 3. Ocena ryzyka:
  • Sprawdzenie, czy organizacja przeprowadza regularne oceny ryzyka, identyfikuje zagrożenia i wprowadza odpowiednie środki kontrolne.
 4. Sprawdzenie środków kontrolnych:
  • Weryfikacja, czy wdrożone środki kontrolne są skuteczne i zgodne z wymaganiami normy oraz czy są właściwie monitorowane i utrzymywane.
 5. Wywiady z personelem:
  • Przeprowadzanie rozmów z kluczowymi pracownikami, aby zrozumieć, jak w praktyce stosowane są polityki i procedury bezpieczeństwa.
 6. Przegląd systemów i infrastruktur:
  • Techniczna ocena systemów informatycznych, sieci, baz danych i innych zasobów IT pod kątem ich zabezpieczeń.
 7. Raportowanie:
  • Przygotowanie raportu z audytu, który zawiera wyniki, zidentyfikowane niezgodności, rekomendacje oraz plan działań naprawczych.

Cel audytu:

 • Zgodność z normą: Zapewnienie, że system zarządzania bezpieczeństwem informacji jest zgodny z międzynarodowymi standardami ISO/IEC 27001:2013.
 • Ochrona informacji: Zapewnienie, że informacje są chronione przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.
 • Zarządzanie ryzykiem: Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji.
 • Ciągłe doskonalenie: Wskazanie obszarów wymagających poprawy i wspieranie organizacji w ciągłym doskonaleniu jej systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Korzyści z przeprowadzenia audytu:

 • Zwiększone zaufanie klientów i partnerów biznesowych dzięki potwierdzeniu, że organizacja poważnie traktuje kwestie bezpieczeństwa informacji.
 • Minimalizacja ryzyka naruszenia danych i wynikających z tego strat finansowych, prawnych oraz reputacyjnych.
 • Zgodność z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi, co może być istotne w przypadku audytów zewnętrznych i kontroli.
 • Poprawa efektywności procesów bezpieczeństwa, co przekłada się na lepsze zarządzanie zasobami i większą skuteczność operacyjną.

Audyt bezpieczeństwa informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001:2013 to kluczowy element zarządzania bezpieczeństwem informacji, pomagający organizacjom chronić swoje zasoby informacyjne i utrzymywać zgodność z międzynarodowymi standardami.

Audyt zgodności rozwiązań ochrony danych osobowych z RODO

Audyt zgodności rozwiązań ochrony danych osobowych z RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) jest procesem oceny i weryfikacji, czy organizacja prawidłowo implementuje i przestrzega przepisów zawartych w RODO. Celem audytu jest zidentyfikowanie wszelkich niezgodności, ryzyk oraz obszarów wymagających poprawy w zakresie ochrony danych osobowych.

Kluczowe elementy audytu:

 1. Zakres audytu:

  • Określenie, które procesy, systemy i dane osobowe będą podlegały ocenie.

 2. Przegląd dokumentacji:

  • Analiza polityk prywatności, procedur, umów oraz innych dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

 3. Ocena zgodności:

  • Sprawdzenie, czy organizacja spełnia wymagania RODO, takie jak zasady przetwarzania danych, prawa podmiotów danych, obowiązki administratora danych, obowiązki inspektora ochrony danych (IOD), zgłaszanie naruszeń oraz zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

 4. Przegląd środków technicznych i organizacyjnych:

  • Weryfikacja stosowanych środków ochrony danych osobowych, takich jak szyfrowanie, kontrola dostępu, pseudonimizacja, anonimizacja oraz inne mechanizmy bezpieczeństwa.

 5. Wywiady z personelem:

  • Przeprowadzanie rozmów z kluczowymi pracownikami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych osobowych, aby ocenić, jak w praktyce realizowane są polityki ochrony danych.

 6. Analiza ryzyka:

  • Ocena ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz sprawdzenie, czy organizacja przeprowadza regularne analizy ryzyka i wdraża odpowiednie środki minimalizujące ryzyko.

 7. Testy zgodności:

  • Praktyczne testowanie systemów i procedur w celu sprawdzenia ich skuteczności i zgodności z RODO.

 8. Raportowanie:

  • Przygotowanie szczegółowego raportu z audytu, zawierającego wyniki, zidentyfikowane niezgodności, rekomendacje oraz plan działań naprawczych.

Cel audytu:

 • Zapewnienie zgodności: Upewnienie się, że organizacja przestrzega wszystkich wymagań RODO.

 • Ochrona danych osobowych: Zapewnienie, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami ochrony prywatności i są odpowiednio zabezpieczone.

 • Minimalizacja ryzyka: Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem związanym z przetwarzaniem danych osobowych.

 • Ciągłe doskonalenie: Wskazanie obszarów wymagających poprawy i wspieranie organizacji w ciągłym doskonaleniu systemu ochrony danych osobowych.

Korzyści z przeprowadzenia audytu:

 • Zwiększone zaufanie klientów i partnerów biznesowych: Potwierdzenie, że organizacja poważnie traktuje ochronę danych osobowych.

 • Uniknięcie kar finansowych: Minimalizacja ryzyka nałożenia kar za nieprzestrzeganie RODO, które mogą sięgać do 20 milionów euro lub 4% rocznego globalnego obrotu firmy.

 • Zgodność z przepisami: Spełnienie wymagań prawnych i regulacyjnych, co może być istotne podczas kontroli i audytów zewnętrznych.

 • Poprawa procesów: Udoskonalenie procedur i praktyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych, co przekłada się na lepsze zarządzanie i ochronę danych.

Audyt zgodności rozwiązań ochrony danych osobowych z RODO to istotny element zarządzania danymi w organizacji, który pomaga zapewnić zgodność z przepisami, chronić dane osobowe oraz budować zaufanie wśród klientów i partnerów biznesowych.

Audyt bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej

Audyt bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej to kompleksowy proces oceny i analizy zabezpieczeń oraz wydajności sieci komputerowej w organizacji. Celem audytu jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń, luk w zabezpieczeniach oraz słabych punktów w infrastrukturze sieciowej, a także ocena efektywności wdrożonych środków ochrony.

Kluczowe elementy audytu:

 1. Zakres audytu:

  • Określenie zakresu audytu, czyli jakie komponenty sieci, urządzenia, aplikacje i usługi będą podlegały ocenie.

 2. Przegląd topologii sieci:

  • Analiza struktury i architektury sieci, w tym sieci lokalnych (LAN), sieci rozległych (WAN), sieci bezprzewodowych (Wi-Fi) oraz połączeń z sieciami zewnętrznymi.

 3. Ocena sprzętu i oprogramowania:

  • Weryfikacja stanu i konfiguracji routerów, switchów, firewalli, serwerów, punktów dostępowych i innych urządzeń sieciowych.

 4. Przegląd polityk bezpieczeństwa:

  • Analiza polityk, procedur i standardów dotyczących bezpieczeństwa sieci, w tym polityk dostępu, polityk haseł, polityk aktualizacji i patchowania oraz polityk backupu.

 5. Testy penetracyjne:

  • Przeprowadzanie kontrolowanych ataków na sieć w celu identyfikacji podatności na różne typy zagrożeń, takich jak ataki typu DoS/DDoS, SQL injection, phishing czy malware.

 6. Analiza logów i monitorowanie:

  • Przegląd logów systemowych i sieciowych w celu wykrycia nietypowych lub podejrzanych aktywności oraz ocena skuteczności systemów monitorowania i alarmowania.

 7. Ocena zabezpieczeń fizycznych:

  • Sprawdzenie zabezpieczeń fizycznych infrastruktury sieciowej, takich jak kontrola dostępu do serwerowni, monitorowanie wideo, zabezpieczenia przed pożarem i zasilanie awaryjne.

 8. Przegląd i ocena procedur reagowania na incydenty:

  • Weryfikacja gotowości organizacji do reagowania na incydenty bezpieczeństwa, w tym procedur wykrywania, zgłaszania, analizowania i łagodzenia skutków incydentów.

 9. Szkolenia i świadomość użytkowników:

  • Ocena poziomu świadomości i szkolenia pracowników w zakresie najlepszych praktyk bezpieczeństwa sieciowego.

 10. Raportowanie:

  • Sporządzenie szczegółowego raportu z audytu, zawierającego wyniki, zidentyfikowane problemy, rekomendacje oraz plan działań naprawczych.

Cel audytu:

 • Identyfikacja zagrożeń i luk: Wykrycie potencjalnych słabości w zabezpieczeniach sieciowych i ocena ich wpływu na bezpieczeństwo organizacji.

 • Ocena skuteczności zabezpieczeń: Sprawdzenie, czy wdrożone środki ochrony są skuteczne i odpowiednio chronią sieć przed zagrożeniami.

 • Zapewnienie ciągłości działania: Zminimalizowanie ryzyka przestojów i zakłóceń w działaniu sieci poprzez identyfikację i eliminację potencjalnych punktów awarii.

 • Spełnienie wymagań regulacyjnych: Upewnienie się, że infrastruktura sieciowa jest zgodna z obowiązującymi standardami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Korzyści z przeprowadzenia audytu:

 • Zwiększona ochrona przed cyberzagrożeniami: Poprawa bezpieczeństwa sieci i ochrona przed potencjalnymi atakami.

 • Zwiększenie efektywności operacyjnej: Optymalizacja konfiguracji sieci i poprawa jej wydajności.

 • Ochrona danych: Zapewnienie odpowiedniej ochrony danych przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem lub utratą.

 • Redukcja ryzyka finansowego i reputacyjnego: Minimalizacja ryzyka strat finansowych oraz uszczerbku na reputacji wynikających z naruszeń bezpieczeństwa.

Audyt bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej to kluczowy element strategii zarządzania ryzykiem IT, który pomaga organizacjom chronić ich zasoby sieciowe, zapewnić ciągłość działania oraz zgodność z przepisami i najlepszymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa.

Audyt podatności zespołu na ataki wraz z testami socjotechnicznymi

Audyt podatności zespołu na ataki wraz z testami socjotechnicznymi jest kompleksowym procesem oceny, który ma na celu zidentyfikowanie i ocenić, jak podatni są pracownicy organizacji na różnego rodzaju ataki socjotechniczne. Ataki socjotechniczne wykorzystują psychologiczne manipulacje, aby nakłonić ludzi do ujawnienia poufnych informacji lub wykonania działań, które mogą zagrozić bezpieczeństwu organizacji.

Kluczowe elementy audytu:

 1. Zakres audytu:

  • Określenie, które grupy pracowników i jakie rodzaje ataków socjotechnicznych będą podlegały ocenie.

 2. Analiza świadomości bezpieczeństwa:

  • Ocena poziomu wiedzy pracowników na temat zagrożeń związanych z atakami socjotechnicznymi oraz ich świadomości na temat polityk i procedur bezpieczeństwa.

 3. Przegląd polityk i procedur:

  • Analiza istniejących polityk i procedur dotyczących bezpieczeństwa informacji, w szczególności tych, które odnoszą się do przeciwdziałania atakom socjotechnicznym.

 4. Testy socjotechniczne:

  • Przeprowadzanie różnych typów symulowanych ataków socjotechnicznych w celu oceny reakcji pracowników. Mogą to być:

   • Phishing: Wysyłanie fałszywych e-maili, które mają na celu skłonienie odbiorcy do kliknięcia w złośliwy link lub ujawnienia poufnych informacji.

   • Vishing: Ataki telefoniczne, podczas których atakujący podszywają się pod zaufane osoby lub instytucje, aby uzyskać informacje.

   • Baiting: Oferowanie przynęty, takiej jak darmowe oprogramowanie lub urządzenie USB, które zawiera złośliwe oprogramowanie.

   • Pretexting: Podszywanie się pod inną osobę lub tworzenie fałszywego scenariusza, aby zdobyć informacje lub dostęp do zasobów.

 5. Ocena podatności:

  • Analiza wyników testów socjotechnicznych w celu określenia, jak skutecznie pracownicy rozpoznają i reagują na próby ataków.

 6. Wywiady i ankiety:

  • Przeprowadzanie wywiadów i ankiet z pracownikami, aby lepiej zrozumieć ich świadomość zagrożeń oraz postrzeganie bezpieczeństwa w organizacji.

 7. Raportowanie:

  • Sporządzenie raportu z audytu, który zawiera wyniki testów, zidentyfikowane podatności, rekomendacje oraz plan działań naprawczych.

Cel audytu:

 • Identyfikacja podatności: Zrozumienie, w jakim stopniu pracownicy są narażeni na ataki socjotechniczne i jakie są główne obszary ryzyka.

 • Zwiększenie świadomości: Podniesienie świadomości pracowników na temat zagrożeń związanych z socjotechniką oraz edukacja w zakresie najlepszych praktyk bezpieczeństwa.

 • Poprawa polityk i procedur: Wskazanie obszarów, w których polityki i procedury mogą zostać ulepszone w celu lepszej ochrony przed atakami socjotechnicznymi.

 • Zwiększenie odporności: Poprawa ogólnej odporności organizacji na ataki socjotechniczne poprzez wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych i szkoleniowych.

Korzyści z przeprowadzenia audytu:

 • Lepsza ochrona przed atakami: Zmniejszenie ryzyka udanych ataków socjotechnicznych, które mogą prowadzić do naruszenia danych lub innych incydentów bezpieczeństwa.

 • Zwiększenie świadomości i wiedzy pracowników: Podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń bezpieczeństwa i sposobów ich unikania.

 • Optymalizacja procedur: Udoskonalenie polityk i procedur bezpieczeństwa, aby były bardziej skuteczne w przeciwdziałaniu atakom socjotechnicznym.

 • Redukcja ryzyka operacyjnego i finansowego: Minimalizacja ryzyka operacyjnego, finansowego oraz reputacyjnego związanego z udanymi atakami socjotechnicznymi.

Audyt podatności zespołu na ataki wraz z testami socjotechnicznymi to kluczowy element strategii zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji. Pomaga organizacjom lepiej chronić się przed zagrożeniami, zwiększa świadomość pracowników i wzmacnia ogólną kulturę bezpieczeństwa w organizacji.