Ochrona danych osobowych

Strona GłównaOchrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych i realizacja kompleksowej usługi Inspektora Ochrony Danych
W następstwie pojawiających się ataków związanych z cyberprzestępczością i coraz bardziej rygorystycznymi przepisami dotyczącymi prywatności, wdrażamy rozwiązania zapewniające najwyższą jakość ochrony danych osobowych.
01

Audyty bezpieczeństwa danych

Przeprowadzimy szczegółowy audyt, który ma na celu identyfikację luk w zabezpieczeniach. Ocenimy poziom zgodności z zastosowaniem ochrony danych osobowych. Skorygujemy wszelkie niedociągnięcia, które zostaną zidentyfikowane podczas audytów.

02

Doradztwo w zakresie zabezpieczeń

Doradztwo w zakresie Opracujemy indywidualną strategię reakcji na incydenty i strategię zabezpieczeń dopasowanych do specyfikacji działalności poprzez wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Danych, która jasno określi zasady zbierania, przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych osobowych. Pomożemy we wdrożeniu najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych zgodnie z normą ISO 27001 oraz w zastosowaniu zaleceń organów nadzorczych (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

03

Szkolenia dla Personelu

Zorganizujemy szkolenia dla pracowników w zakresie ochrony danych osobowych. Omówimy najnowsze przepisy i najlepsze praktyki, aby uniknąć wycieku danych osobowych. Wytłumaczymy zasady przetwarzania danych, informacji i konsekwencje naruszeń polityki bezpieczeństwa.

04

Monitorowanie bezpieczeństwa

Ustanowimy system monitorowania bezpieczeństwa, uruchamiając specjalne rozwiązania na wypadek zagrożenia. Regularnie sprawdzimy skuteczność zabezpieczeń. Zadbamy o zabezpieczenia fizyczne, takie jak kontrola dostępu do ochrony danych osobowych.

05

Raportowanie i zgodność

Przekażemy bieżące informacje na temat bezpieczeństwa i ochrony danych w organizacji. Pomożemy w dostosowaniu zgodności z RODO.

Tylko odpowiednie opracowanie i prowadzenie dokumentacji w organizacjach zapewnia stałe poczucie bezpieczeństwa i pozwala na uniknięcie kar finansowych.
Realizacja kompleksowej usługi
Inspektora Ochrony Danych to:
01

Realizacji audytów cyberbezpieczeństwa,
w ramach których:

◦ Przeprowadzamy analizę ryzyka we współpracy z Administratorem Sytemu Informacyjnego w zakresie kontroli bezpieczeństwa systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe.

◦ Wykrywamy, rejestrujemy oraz klasyfikujemy incydenty i ryzyka poprzez weryfikację aktualnego stanu ochrony (zbieramy informacje o zagrożeniach i podatnościach) oraz wdrażamy procedury oceny ryzyka.

◦ Analizujemy dostosowanie procedury zarządzania incydentami bezpieczeństwa do Krajowych Ram Interoperacyjności oraz Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (spełnianie norm i wymagań dla systemów teleinformatycznych).

◦ Przygotowujemy wymaganą dokumentację opartą na polityce cyberbezpieczeństwa i normach ISO.

02

Doradztwo w zakresie cyberbezpieczeństwa,


czyli rekomendowanie stosowania adekwatnych do oszacowanego ryzyka środków technicznych i organizacyjnych:

◦ Testów podatności i odporności systemów IT oraz usług informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych jako odpowiednich środków zapobiegających i ograniczających wpływ incydentów na bezpieczeństwo systemu informacyjnego.

◦ Audytów socjotechnicznych, które mają na celu zbadanie odporności organizacji na różnego rodzaju scenariusze działań lub wycieki poufnych informacji.

03

Wsparcie w zakresie wypełniania obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych,

określonych w aktach prawnych rangi ustawowej, w szczególności związanych z cyberbezpieczeństwem oraz dostępnością cyfrową:

◦ Gwarancja realizacji zapisów artykułu 37 RODO w zakresie praktyk w dziedzinie ochrony danych tj. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych i monitorowanie przestrzegania RODO.

◦ Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmujące realizowane przez nas działania z zakresu ochrony danych poprzez opracowanie i aktualizowanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych oraz wdrażanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji.

◦ Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem szczególnej staranności przetwarzania danych osobowych, a także nad spełnieniem obowiązku informacyjnego, co jest istotne w przypadku działań kontrolnych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

◦ Przygotowywanie propozycji rozwiązań w przypadku naruszenia ochrony danych i propozycji odpowiedzi na skargi i wnioski w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

◦ Nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych i prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

04

Prowadzenie szkoleń
edukacyjnych


na podstawie aktualnych trendów dla zapewnienia efektywności i aktualizacji rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych. To także realizacja szkoleń dla personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty i szeroko rozumiane działania zwiększające świadomość wśród pracowników

  • Realizowanie obowiązków informacyjnych
  • Udostępnianie i powierzenie danych osobowych
  • Aktualizowanie dokumentacji
  • Wykonywanie audytów
  • Wdrażanie rozwiązań korygujących
Ochrona danych osobowych
to proces ciągły, dlatego oferujemy wsparcie naszych Inspektorów Ochrony Danych w zakresie zapewnienia poufności, integralności i dostępności informacji oraz danych przetwarzanych przez organizację, a także przy wdrażaniu niezbędnych procedur z tym związanych.

Inspektorzy w trakcie realizowanych prac w jednostkach dokonują analizy wybranych dokumentów pod kątem zgodności z przepisami ochrony danych osobowych.