POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ
www.4consult.com.pl

Administrator danych
4CS Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-047) przy ulicy ul. Lisia 12 lok. 18


Dane osobowe
1. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
2. Administrator przetwarza dane osobowe (imię oraz adres e-mail) za pośrednictwem strony www.4consult.com.pl w momencie skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f. RODO).
3. Dane przetwarzane będą przez okres jednego roku w celu wykonania zobowiązań wynikających z wymogów zapytania lub do czasu odwołania udzielonej zgody.
4. W trakcie korzystania ze strony internetowej pobierane będą również następujące dane: adres IP odwiedzającego oraz adres IP, z którego nadesłano wiadomość, lokalizacja geograficzna, wersja oraz typ przeglądarki internetowej, a także informacje o czasie i sposobie przeglądania strony.
5. Podanie danych jest dobrowolne, a Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Udostępnianie danych osobowych
1. Dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej, w tym w szczególności hostingodawcom oraz podmiotom udostępniającym narzędzia do analizy ruchu internetowego – Google Analitics.
2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 2 należy wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@4consult.com.pl .
4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies
1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są pobierane i przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej przez czas określony w parametrach pliku lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. W plikach cookies przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej, a zawierają w szczególności nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę.
2. W celu analizowania ruchu użytkownika na stronie internetowej wykorzystujemy Google Analytics, który używa plików cookie, aby rozpoznawać komputer użytkownika podczas odwiedzania witryny internetowej. Niniejsze pliki wykorzystywane są do analizowania sposobu korzystania ze strony internetowej w celu opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności Google Analitycs znajdują się pod niniejszym adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl .
3. Wykorzystywanie plików cookies jest konieczne do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej, a Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony.
4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępności plików cookies dla swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Postanowienia końcowe
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.