Strategiczne doradztwo

Strona GłównaStrategiczne doradztwo
Strategiczne doradztwo
Zapewniamy kompleksowe doradztwo w obszarach strategicznych organizacji, bazujące na otwartym dialogu i transferze wiedzy oraz doświadczeń, które charakteryzuje się:
01

Indywidualnym podejściem

każda społeczność lokalna jest unikalna, dlatego nasze zasady dotyczące doradztwa są dostosowane do potrzeb konkretnego samorządu terytorialnego. Dzięki temu możemy zaproponować rozwiązania, które badają i rozwiązują faktyczne potrzeby. Wspólnie z przedstawicielami samorządów określamy jasne cele, które są niezbędne w opracowywaniu strategii i kompleksowej diagnozy społeczno-gospodarczej.

02

Zrozumieniem i zapobieganiem

świadomość potrzeb samorządu odgrywa kluczową rolę, dlatego zadajemy pytania, analizujemy dokumenty i przeprowadzamy spotkania, aby lepiej poznać oczekiwania i nakreślić cele na działania kluczowe. Identyfikujemy potrzeby, których realizacja może przynieść największe korzyści dla mieszkańców gminy, za pomocą analizy potencjałów oraz deficytów obszaru gminy. Dlatego nasza ekspertyza obejmuje także diagnozowanie ryzyk, które mogą wystąpić i wskazuje strategiczne działania im zapobiegające.

03

Planowaniem rozwoju

zapewniamy pełne wsparcie administracyjne i merytoryczne, uwzględniając zasoby samorządu terytorialnego (ludzkie, finansowe, technologiczne). Przedstawiamy szczegółowy plan strategiczny, który dzielimy na etapy, poszczególne zadania i terminy oraz raportujemy na bieżąco przebieg działań poprzez ewaluację oraz monitoring działań podejmowanych przez gminę.

W ramach strategicznego doradztwa

dopasowujemy najbardziej efektywne metody analiz i badań pozwalające osiągnąć samorządom zaplanowane cele poprzez:
  • Opracowanie dokumentów strategicznych
  • Wdrażanie oraz realizacja projektów strategicznych, w tym projektów unijnych
  • Prowadzenie partycypacji społecznej
  • Realizowanie projektów badawczych i badań opinii
  • Ewaluację realizowanych polityk rozwojowych, a także programów rewitalizacji
Nasz zespół badaczy i analityków posiada doświadczenie teoretyczno-metodologiczne oraz dysponuje wiedzą zdobywaną podczas wieloletniego opracowywania analiz eksperckich, przeprowadzania badań i realizacji projektów strategicznych umożliwiających rozwój gmin, czy całych powiatów i pozyskiwanie im środków zewnętrznych.

Gminne Programy Rewitalizacji

to lokalny program działań ukierunkowanych na diagnozę obszaru wymagającego odnowy i rewitalizacji, wraz z wdrożeniem kompleksowego programu naprawczego. Podejmowane przez nas prace analityczne i badawcze uwzględniają stanowisko mieszkańców, a jednocześnie promują aktywną i pełną zaangażowania postawę władz samorządowych.

Strategie Rozwoju Gmin

które są narzędziem do realizacji inwestycji lokalnych oraz wspomagają podczas składania wniosków w ramach projektów unijnych (np. w uzyskaniu większej ilości punktów rankingowych). Realizując SRG głos oddajemy społeczności lokalnej, jednocześnie poprzez odpowiednie działania promocyjne zachęcamy mieszkańców do wskazywania potrzeb i oczekiwań (spotkania partycypacyjne i ekspercie, badania ankietowe i focusowe). Wszystko to wpływa bowiem na poczucie sprawczości wśród mieszkańców gmin, poczucie ich zadowolenia, poczucie skuteczności władz samorządowych, a w efekcie na poprawę jakości życia w danej gminie czy powiecie.

Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych

oparte na wnikliwej analizie danych, dotyczącej konkretnego samorządu terytorialnego, popartą badaniami społecznymi, takimi jak badania ankietowe czy wywiady eksperckie. SRPS pozwala zatem na dokładne poznanie konkretnych problemów społecznych, a następnie efektywną realizację zadań gminy, które ukierunkowane są na eliminację rozpoznanych barier i przeszkód.